Sáng ngày 28-4, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp đợt I/2017 với số lượng là 116 đảng viên dự bị ở 38 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tham gia học tập từ ngày 18-28/4/2017.

     Trong thời gian học tập, các đảng viên dự bị đã được nghiên cứu, học tập với các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vũng môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Công sản Việt Nam.

    Kết thúc khóa học, các đảng viên đã được làm bài thu hoạch, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chính trị với số bài đạt loại khá là 56 chiếm 48%; số bài đạt loại trung bình là 60 chiếm 52%.

 18191687_1443653392373399_724355827_n.jpg

Đại diện học viên nhận chứng chỉ lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng mới kết nạp

Qua khóa lớp bồi dưỡng, mỗi đảng viên đều nhận thức được cần phải xây dựng kế hoạch phấn đấu trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.