Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1396/UBND-NC về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.