Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước