Ngày 30/3/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (Khối trưởng Khối Thi đua số 6) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đến dự hội nghị có bà Phan Thị Phấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của các sở, ngành và trường học thuộc Khối thi đua 6 và phóng viên các cơ quan báo, đài đến đưa tin Hội nghị.

      Trong năm 2017, phong trào thi đua Khối thi đua số 6 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh, cùng nhau xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; công tác thi đua, khen thưởng đã được đổi mới theo hướng tích cực góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị Khối thi đua số 6.

       Nhằm ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2017 của tập thể các đơn vị thành viên Khối Thi đua số 6, UBND tỉnh đã trao Cờ Thi đua cho tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bằng khen UBND tỉnh cho 03 tập thểĐài Phát Thanh và Truyền hình; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Cao đẳng công nghiệp cao su.

      Tại Hội nghị, để phát huy tinh thần đại đoàn kết, các cơ quan đơn vị Khối Thi đua số 6 đã phát động phong trào thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ trong năm 2018, với các nội dung sau:

     29748836_951787918313646_1725681205_o%20(1).jpg 

Các đơn vị trong khối thi đua quyết tâm thực hiện những nội dung thi đua năm 2018

     Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng. Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

      Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính lần đầu mức 3, mức 4.

     Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

     Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018 để từ đó tạo tiền đề quan trọng để triển khai các phong trào thi đua của những năm tiếp theo.

      Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2018: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”với các phong trào thi đua yêu nước đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”.

    Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 -2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

     Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

     Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành công việc. Tham mưu xây dựng các chuyên đề, dự án, đề án phục vụ các chủ trương, giải pháp lớn của tỉnh thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị được giao.

      Năm 2018, Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước tiếp nhận Khối trưởng Khối Thi đua 6.