Nhằm triển khai thực hiện những quy định trong việc cưới, việc tang đúng quy định, không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín, dị đoan, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện các nội dung về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang như sau:

    1. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

     Lễ cưới chỉ được tổ chức khi đã có giấy chứng nhận kết hôn.

     Không tổ chức việc cưới, không dự tiệc cưới trong giờ làm việc, không sử dụng thời gian trong giờ làm việc, công quỹ và phương tiện của cơ quan, đơn vị để tổ chức đi hoặc dự đám cưới.

     Việc tổ chức ăn uống trong lễ cưới phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

     Đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của 2 gia đình.

     Âm thanh trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi, độ ồn âm thanh không vượt quá giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16-10-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường, không mở nhạc trước 6 giờ và sau 22 giờ.

     Nam, nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

     2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

     Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phải làm thủ tục khai tử trước khi tổ chức lễ tang theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp người qua đời theo một tôn giáo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số, trong tang lễ được sử dụng nhạc tang của tôn giáo hoặc của dân tộc thiểu số đó; không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang (ca khúc chính trị, nhạc trẻ...).

      Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

      Không cử nhạc tang trước 6 giờ và sau 22 giờ, âm thanh đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16-10-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường.

      Trường hợp người qua đời không có gia đình, người thân thì chính quyền cơ sở cùng các đoàn thể hoặc cơ quan và bà con hàng xóm nơi có người qua đời có trách nhiệm tổ chức đám tang. Thời gian quàn và đưa tang không quá 48 giờ kể từ khi qua đời. Trường hợp đặc biệt, muốn kéo dài thời gian tổ chức việc tang thì phải được chính quyền địa phương chấp thuận, thi hài phải được lưu giữ ở nhiệt độ nặng, phòng lạnh của bệnh viện hoặc nhà tang lễ nhằm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trong quàn ướp thi hài.

     3. Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm triển khai nội dung thông báo tại đơn vị mình, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

     4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp những công chức, viên chức về triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với đánh giá công chức, viên chức và làm cơ sở bình xét khen thưởng hàng năm.