Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

 Ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định có hiệu lực thi hành kể  từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Theo đó, Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không còn phù hợp nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép trong các lĩnh vực thông tin điện tử, viễn thông, Cụ thể: Nghị định mới đã bãi bỏ 05 điều kiện đăng kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Bãi bỏ 06 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; Bãi bỏ 02 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; Bãi bỏ 11 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Giảm bớt 02 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; Giảm 4 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 Nghị định 27/2018/NĐ-CP cũng quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc và từ 30 ngày làm việc xuống còn 30 ngày đối với hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội, hồ sơ cấp phép trò chơi điện tử.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử, Nghị định 27/2018/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.