Thực hiện Công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác cải cách thủ tục hành chính. Ngày 03/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3330/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

         Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh:

         Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm việc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm các quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

        Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật công khai kết quả xử lý trên Công thông tin điện tử tỉnh; của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

       Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông  về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hoá thủ tục hành chính; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh về những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; những cán bộ, công chức bảo thủ, gây cản trở quá trình cải cách tại cơ quan, đơn vị. 

Xem thêm các chỉ đạo khác tại đây.