Ngày 07/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó:

       Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ:

      - Koản 3 Điều 4 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ (Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ) về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thành “Kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC”. Đồng thời, Điều 8 của Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi theo hướng “TTHC phải được quy định trong văn bản QPPL theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL; Việc quy định một TTHC chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây: tên TTHC; trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; đối tượng thực hiện TTHC; cơ quan giải quyết TTHC; trường hợp TTHC phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện TTHC; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện TTHC; yêu cầu điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của TTHC”.

     - Điều 10 của Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi theo hướng “Việc thực hiện đánh giá tác động cảu TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự án, dự thảo văn bản QPPL được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và hướng dẫn của Bộ Tư pháp”…

      - Về quyết định công bố TTHC quy định tại Điều 15 Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi như sau:

     Quyết định công bố TTHC của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định này phải được ban hành chậm nhất trước 20 ngày tính đến ngày văn bản QPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.

     Quyết định công bố TTHC của các cơ quan quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 13 của Nghị định này phải được ban hành chậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày văn bản QPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.

    Trường hợp văn bản QPPL được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, quyết định bông bố TTHC phải được ban hành chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC.

     Đối với quyết định công bố TTHC mới ban hành, nội dung quyết định bao gồm: các bộ phận tạo thành TTHC quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này và văn bản QPPL về TTHC.

    Hình thức công khai: TTHC đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các hình thức sau: công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố TTHC hoặc kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Ngoài hình thức công khai bắt buộc tại khoản 1 Điều này, việc công khai TTHC có thể thực hiện theo các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đối tượng thực hiện TTHC.

     Ngoài ra, việc nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố (Điều 24), trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Điều 26) và nội dung rà soát, đánh giá (Điều 28) của Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

    Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của các Nghị định, như: Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 19 của Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

     Nghị định giao Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung khác quy định tại Nghị định này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Xem chi tiết nghị định tại đây. 

Nguyễn Mạnh Hà

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 91
Lượt truy cập : 2004370
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe